Welcome
image

SMPN 35 KOTA BEKASI

021-.......


JATIWARNA KOTA BEKASI

TUGAS DARING BAHASA SUNDA KELAS 8

TUGAS DARING

BAHASA SUNDA

 

Hari/Tanggal       : Jumat, 27 Maret 2020

Kelas                     : VIII

Materi                  : Sesebutan Jalma jeung Pancakaki

                                  Istilah Geografi

 

Catatan                :

Bagi siswa/i yang mempunyai LKS langsung kerjakan di LKS Hal 43 & 49.

Bagi siswa/i yang tidak punya LKS harap soalnya di tulis ulang di buku catatan Bahasa Sunda.

 

 

A.Pilih salah sahiji jawaban anu pangbenerna!

1. Karangan anu eusina ngagambarkeun kajadian sarta nuduhkeun kaayaan nu bisa ditalingakeun ku indra manusia nyaeta….

a. Karangan deskripsi

b. Karangan Eksposisi

c. Karangan argumentasi

d. Karangan narasi

2. Istilah dihandap nu kaassup istihal georgafi nu aya di darat nyaeta….

a.  Huma

b. Jojontor

c. Sampalan

d. Geger

3. Nu kaasup istilah geografi nu aya di laut nyaeta….

a. Bungin

b. Sungapan

c. Pasir

d. Kingkilaban

4. Karya sastra nu ngabogaan aturan nu tangtu, kaasup kana golongan….

a. Prosa

b. Puisi

c. Sisindiran

d. Sajak

5. Unsur carita pondok sarua jeung unsure-unsur novel, bedana dina carpon mah pangarang henteu laluasa sabab….

a. Caritana pondok

b. Caritana hese

c. Caritana panjang

d. Caritana gampang

6. Pesen nu ditepikeun ku pangarang dina carita disebut….

a. Tema

b. Amanat

c. Alur

d. Setting

7. Pindahna jalma ti desa ka kota disebut….

a. Urbanisasi

b. Urbani

c. Uranisi

d. Urbanit

8. Ngamekarkeun kota kaasup salah sahiji tarekahan pamarentah pikeun ngungkulan masalah….

a. Reboisasi

b. Transmigrasi

c. Urbanisasi

d. Mirgasi

9. Nu di maksud tema nyaeta….

a. Judul karangan

b. Gagasan poko

c. Sora nu murwakanti

d. Kecap nu jadi perlambang

10. Awalan si- anu merenah larapna aya dina kalimah….

a. Lamun haying haneut mah pek geura siduru.

b. Ulah ngaganggu, manehna keur sibu!

c. Tuh, Ujang mah keur sila dina samak.

d. Di Subang aya kasenian sisingaan.

 

B. Teangan harti geografi di handap ieu (arti make bahasa sunda)!

 

 1. Walungan
 2. Mumunggang
 3. Teluk
 4. Basisir
 5. Mega
 6. Balebat
 7. Halimun
 8. Layung
 9. Huma
 10. Pasir

 

 

C. Teangan arti sesebutan jalma jeung pancakaki di handap ieu kanu Bahasa Indonesia!

 1. Aki-aki
 2. Budak pahatu lalis
 3. Mojang
 4. Nini-nini
 5. Jajaka

Fri, 27 Mar 2020 @07:25
Tags: tugas


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

FORMULIR LAPOR DIRI
image

Bagi siswa/siswi yang sudah diterima di SMPN 35 Bekasi dan USB SMP 54 Bekasi Silahkan mengisi Form sesuai link. Terimakasih

SI KERJA

PENGUNJUNG

Copyright © 2020 SMPN 35 KOTA BEKASI · All Rights Reserved